Жилищно и обществено строителство
Ремонт и реставрации

02 821 14 31
089 03 04 777

Декларация на Ръководството на ЛЮКО-К ООД за
Политиката по управление

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА по УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията, и е достъпна за Обществото.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮКО-К ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ , СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ПРИ ОСИГУРЕНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНИ  ПОЛЗИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЮКО-К ООД Е РЕЗУЛТАТ ОТ АНГАЖИМЕНТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА И ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ПРИ НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИСУ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

За осъществяването на тази политика Ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени инвестиционни и инжиенерингови дейности , строително - монтажни работи , инфраструктурно строителство ,производството и монтажа на алуминиева и PVC дограма;
  • Разширяване на пазарния дял на инвестициите и въвеждане на нови технологии в строителството ;
  • Поддържане на високо ниво на качеството на инвестиционни и инжиенерингови дейности , строително - монтажни работи , инфраструктурно строителство ,производството и монтажа на алуминиева и PVC дограма;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Инвеститорите, Клиентите, Персонала,  Обществото и другите Заинтересовани страни;
  • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи. Намаляване до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, свързани с дейността;
  • Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на добри резултати;
  • Оптимизиране на производствените процеси според изискванията на Заинтересованите страни, подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната среда в съответствие с нормативните изисквания;
  • Ефективно използване на оборудване, енергии и материали;
  • Въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъчни технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект при СМР и предлаганите услуги;
  • Реинвестиране в нови производствени мощности и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо, стабилно качество на предлаганите продукти;

За реализиране на тези цели в ЛЮКО-К ООД – гр. София е разработена и внедрена  Интегрирана Система за управление, съответстваща на Международните стандарти  ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 и  OHSAS 18001:2007.

Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Като Управител на ЛЮКО-К ООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Март, 2018 г.                   
Управител: Любка Николова

Сертификати и удостоверения

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Технически и офертен отдел
Телефон:02 821 14 31 – централа
Счетоводство и ЧР
Телефон:02 821 14 31 – централа
Продажби
Телефон:089 03 04 777

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЛЮКО - К ООД     |     WebDesignBG